Beurse

Beursmoontlikhede vir voorgraadse en nagraadse Afrikaanssprekende studente, studente wat Afrikaans as onderrigtaal kies of studente in die vakgebied Afrikaans en Nederlands.

Atterbury Trust Studiebeurs

Wie kan aansoek doen?
Afrikaanssprekende voorgraadse en nagraadse studente.
Beursbeskrywing en kriteria
Sluit klas- en boekgeld in. Jaarliks hernieubaar indien alle vakke geslaag word. Kandidate wat aan kriteria voldoen, sal vir ’n onderhoud genooi word.

Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum

Wie kan aansoek doen?
Verdienstelike voorgraadse of nagraadse studente kom in aanmerking vir ’n gedeeltelike rentevrye studielening.
Beursbeskrywing en kriteria
Lede van Solidariteit en ondersteuners van Helpende Hand kom ook in aanmerking. Die rentevrye studielening word terugbetaal sodra die student begin werk.

Rapport Onderwysfonds (ROF)

Wie kan aansoek doen?
Die ROF fokus spesifiek op Afrikaanssprekende studente wat hulleself as onderwysers bekwaam of studente wat bevoeg is om in Afrikaans onderrig te gee.
Beursbeskrywing en kriteria
Hulp word in die vorm van ’n leningsbeurs verleen. Die lening word vir ’n jaar teen die Absa Prima rentekoers (minus 2%) aan die student toegestaan. Hierdie lening kan egter aan die hand van jaareinde akademiese uitslae volgens ’n glyskaal grootliks tot 50% in ’n beurs omskep word. Die beursleninghouer moet egter aansoek doen vir die omskakeling om daarvoor te kwalifiseer.

ATKV-studiebeurs – Voorgraadse studiebeurs

Wie kan aansoek doen?
Voorgraadse studente wat tersiêre studies wil onderneem.
Beursbeskrywing en kriteria
Voorgraadse studente wat onderneem om ’n studiekursus in Afrikaans by ’n Suid-Afrikaanse tersiêre instelling te volg. Aanvanklike beurskandidate moet volle matrikulasievrystelling hê sowel as ’n gemiddelde A-simbool. Twee beurse ter waarde van R20 000 word toegeken.

ATKV-studiebeurs – Nagraadse studiebeurs

Wie kan aansoek doen?
ATKV-lede en hulle kinders wat voltyds of deeltyds aan ’n goedgekeurde en erkende tersiêre instelling studeer.
Beursbeskrywing en kriteria
Verdienstelike voltydse nagraadse studente op honneurs- en meestersgraadvlak. Voorgraadse studies (B- of gelykwaardige graad) moet reeds voltooi wees en ’n gemiddelde prestasiepunt van minstens 70% moet behaal word. Een beurs ter waarde van R25 000 word jaarliks toegeken.

ATKV-studielening

Wie kan aansoek doen?
ATKV-lede en hulle kinders wat voltyds of deeltyds aan ’n goedgekeurde en erkende tersiêre instelling studeer.
Beursbeskrywing en kriteria
Die lening beloop ’n maksimum van R15 000 per jaar en rente word teen 3% per jaar gedurende die studietydperk en 8% per jaar na die studietydperk bereken.

Van Ewijck-Stigting beurse en stipendia

Wie kan aansoek doen?
Voorgraadse en nagraadse studente van Nederlandse afkoms, of studente wat in die Nederlandse taal-, letterkunde of kultuurgeskiedenis studeer.
Beursbeskrywing en kriteria
Studente van Nederlandse afkoms moet kan beyws dat hulle vader of moeder in Nederland gebore is. ’n Paspoort of geboortesertifikaat is hiervoor voldoende. Persone wat akademiese navorsing onderneem met ’n Nederlandse verbintenis kom ook in aanmerking. Hierdie navorsing of nagraadse studie sluit studies aan Nederlandse universiteite of goedgekeurde Nederlandse instellings in.

VivA Taalkundebeurs

Wie kan aansoek doen?
Voltydse senior taalkundestudente wat in hulle finale voorgraadse studiejaar is of voltydse/deeltydse taalkundestudente wat vir ʼn honneursgraad ingeskryf is aan ’n Suid-Afrikaanse universiteit.
Beursbeskrywing en kriteria
Die beurs het ten doel om studente aan te moedig om te spesialiseer in teoretiese, historiese, beskrywende en/of toegepaste Afrikaanse taalkunde.
Die beurs beloop hoogstens R8 000 vir voorgraadse studente en hoogstens R10 000 vir nagraadse studente. Beurse word eenmalig aan ’n student toegeken.

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns-beurs

Wie kan aansoek doen?
Finansiële steun vir Magister- en Doktorsgraadstu-dente in enige studierigting wat hulle proefskrifte in Afrikaans wil skryf.
Beursbeskrywing en kriteria
Proefskrif moet in Afrikaans wees. Voorkeur word gegee aan kandidate wat voltyds studeer. Magisterbeurse tot ’n eenmalige maksimum van R60 000 en registrasiegeld vir twee opeenvolgende studiejare is betaalbaar. Doktorsgraadbeurse tot ’n maksimum van R120 000 en registrasiegeld vir twee opeenvolgende studiejare is betaalbaar.

Mullerbeurs

Wie kan aansoek doen?
Nagraadse UP- en UWK-studente wat die Neerlandistiek bestudeer.
Beursbeskrywing en kriteria
Inligting intern beskikbaar (UP en UWK).

(Nederlandse) Taalunie Onderzoekbeurzen

Wie kan aansoek doen?
Nagraadse studente in die Neerlandistiek wat ’n studiereis na Nederland of Vlaandere onderneem.
Beursbeskrywing en kriteria
Maksimaal €1 000 per maand vir ses maande lank wat verblyf- en reiskostes insluit.

Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente (SSF)

Wie kan aansoek doen?
Nagraadse studente
Beursbeskrywing en kriteria
Beurse word verskaf aan Suid-Afrikaanse studente wat vir ’n tydperk van drie tot ses maande aan uitruilprogramme tussen Nederlandse en Suid-Afrikaanse universiteite of navorsingsinstellings deelneem om ’n Meesters- of Doktorsgraad by hul tuisuniversiteit in Suid-Afrika te behaal.

Fonds Neerlandistiek Suider-Afrika

Wie kan aansoek doen?
Navorsers en opvoeders in die Neerlandistiek
Beursbeskrywing en kriteria
Finansiële ondersteuning word deur die Fonds Neerlandistiek Suider-Afrika aan die Universiteit Stellenbosch beskikbaar gestel vir boekpublikasies (publikasiesubsidies) oor die Neerlandistiek, die organisering van wetenskaplike byeenkomste (kongresse en simposia) oor die Neerlandistiek en die aankoop van onderrigmiddele op die gebied van Neerlandistiek.

Navorsingstrust van die Erfenisstigting

Wie kan aansoek doen?
Navorsers op die gebied van Afrikaner- en Afrikaansverwante onderwerpe. Aansoeke van die volgende aard word nie oorweeg nie: fiksie, familiegeskiedenis (behalwe as dit oor genealogie as wetenskap handel), universiteitsregistra-siefooie, kongresbywoning en kapitale projekte.
Beursbeskrywing en kriteria
Die navorsing moet aan streng akademiese vereistes voldoen en die resultate moet verkieslik in Afrikaans wees.

FirstRand Laurie Dippenaar Beurs vir nagraadse studie in die buiteland

Wie kan aansoek doen?
Nagraadse studente in enige vakdissipline wat in die buiteland wil studeer.
Beursbeskrywing en kriteria
Enige verdienstelike nagraadse student in enige vakdissipline wat in die buiteland wil studeer. Die enigste kriteria vir die beurs is uitnemendheid. Beursaansoekers wat jonger as 35 jaar is kry voorkeur. Die beurs sal slegs toegeken word aan studente wat nog nie vantevore in die buiteland studeer