IVA

team

Kruispunt vir Afrikaans

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) is ’n organisasie sonder winsoogmerk wat as ’n selfstandige afdeling optree binne die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en wat die volgende missie uitdra:  Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) is ’n internasionale netwerk ter bevordering van wêreldwye skakeling van sake wat Afrikaans raak. Die hooffokus is op die ondersteuning van die onderrig van Afrikaanse taal- en letterkunde op akademiese vlak, maar ook van ander aspekte wat die bevordering en uitbreiding van Afrikaans op internasionale vlak beoog.

Kerntake

Om wêreldwyd onderrig in Afrikaans te ondersteun, met die klem op onderrig van Afrikaanse taal- en letterkunde op universiteitsvlak. Vir die uitruil van lesmateriaal kan dosente hier by die lektor-portaal aansluit.

Om die wêreldwye onderlinge skakeling tussen professionele persone wat in die veld van Afrikaanse taal- en letterkunde werksaam is, te bevorder. Hou die ‘nuus’- gedeelte dop vir byeenkomste. Die lektor-portaal bied die moontlikheid vir lektore en ander professionele persone om inligting oor uitruile en oorseese besoeke te deel en om gespreksgroepe te vorm.

Om ’n kruispunt te wees van belangrike inligting rondom Afrikaans. Om die gehalte van die aanbod van Afrikaanse taal- en letterkunde op universiteitsvlak te bevorder en te behou.