Dosente

Navorsers, dosente en studente kan die dosentelys raadpleeg vir spesialiste in die onderskeie spesialisareas binne die raamwerk van die Afrikaanse taal- en letterkunde. Skryf asseblief aan ons indien u u eie informasie op hierdie bladsy wil byvoeg of opdateer, dit kan hier gedoen word.

Naam van Universiteit Naam van dosent Kwalifikasies Spesialisgebied E-posadres Kontaknommer
Nelson Mandela-Universiteit Prof. Anna Otto (Programkoördineerder) BA, BA Hons, MA, D Litt (US) Leksikografie en sosiolinguistiek anna.otto@mandela.ac.za +27 5041172
Nelson Mandela-Universiteit Prof. Marius Crous BA, BA Hons, HOD, MA (Afrikaans), MA (Engels), D Litt (US), PhD (Engels) (UK) Literatuurteorie; Afrikaanse poësie marius.crous@mandela.ac.za +275042227
Nelson Mandela-Universiteit Prof. H.E. Janse van Vuuren D.Litt., Litt.drs.(Vergelykende letterkunde), MA (Engels: SA letterkunde), MA (Afr & Ndl letterkunde). Afr. & Ndl’se letterkunde, Suid-Afrikaanse Engelse letterkunde, /Xam oraliteit, Vergelykende letterkunde Helize.VanVuuren@nmmu.ac.za; helize@absamail.co.za 27 41 3651537/ 27 0723446461
Nelson Mandela-Universiteit Dr. Marisa Botha (Navorsingsgenoot) BA, BA Hons, MA, D.Litt (NMMU) Outobiografiese letterkunde marisa.botha@mandela.ac.za
Nelson Mandela-Universiteit Me. Lynette Bester (Junior lektor) BA Hons (Engels) BA Hons (Afr) (NMMU) Kinder- en jeugletterkunde lynette.bester@mandela.ac.za +275042223
Noordwes-Universiteit Me. JW Schutte MA Teater en teks, Afrikaanse drama netta.schutte.nwu@gmail.com AFGETREE
Noordwes-Universiteit Prof. W.A.M. Carstens BA, BA Hons (Afr en Ndl), MA (Afr taalkunde), DLitt (Afr taalkunde); HOD [US] Afrikaanse taalkunde: taalgeskiedenis, taalpolitiek, tekslinguistiek, normatiewe taalkunde, teksredaksie Wannie.Carstens@nwu.ac.za 018 290 9450 / 082 412 1322
Noordwes-Universiteit Prof. GB van Huyssteen BA, BA (HONS), MA (UP), Ph.D. (NWU) Afrikaanse taalkunde: morfologie, normatiewe taalkunde; Taaltegnologie; Kognitiewe Grammatika; Konstruksiegrammatika gerhard.vanhuyssteen@nwu.ac.za 082 562 4814
Noordwes-Universiteit Prof. MP Human (Vakvoorsitter) Dlitt et Phil (RAU)
Noordwes-Universiteit Prof. H.J.G. Viljoen BA (PU vir CHO), BA Hons (UP), MA (UP), DLitt (PU vir CHO) Afrikaanse prosa en poësie, literêre teorie (narratologie, postklassieke narratologie, poësieteorie en algemene literatuurfilosofie) Heilna.duPlooy@nwu.ac.za (018) 299 1489 (W)
Noordwes-Universiteit Prof. J. Olivier Taalkunde (tegnologie; selfgerigte leer) Jako.olivier@nwu.ac.za
Noordwes-Universiteit Prof. HJG du Plooy [AFGETREE]
Noordwes-Universiteit Dr. S. Meyer BA (UV), HOD (UV), BA Hons (UP), MA (UP), D Litt et Phil (Unisa) Afrikaanse letterkunde; ekokritiek susan.meyer@nwu.ac.za 018 299 4723
Noordwes-Universiteit Prof. HM Viljoen BA (Hons), MA, Drs Litt (Utrecht), DLitt Literatuurwetenskap, Afr poësie hein.viljoen@nwu.ac.za (0)18 294 5050
Noordwes-Universiteit Prof. ES van der Westhuizen PhD (PUCHO) Kinder- en jeugliteratuur, Afr poësie AFGETREE AFGETREE
Noordwes-Universiteit Me. Janien Linde BA, BA Hons, MA (NWU) Afrikaanse en Nederlandse letterkunde. Literatuurwetenskap. janienlinde@nwu.ac.za (018) 299 1491
Noordwes-Universiteit Prof. PL van Schalkwyk PhD (PU vir CHO)
Noordwes-Universiteit Dr. CA Breed PhD (PU vir CHO)
Noordwes-Universiteit Dr. R. van Oort BA, HOD, BA Hons, (Afrikaans en Nederlands) (Geografie) MA, PhD Ontwikkelingsgeskiedenis van Afrikaans; Kinderliteratuur; Kurrikulumontwikkeling Ronel.vanoort@nwu.ac.za 083 650 8937
Noordwes-Universiteit Me. N. Fouche Afrikaanse taalkunde Nadine@nwu.ac.za
Noordwes-Universiteit Prof. AJ van Rooy BA, BA (HONS), MA, Ph.D. (PU vir CHO) Afrikaanse taalkunde: sintaksis, korpuslinguistiek, taalverandering bertus.vanrooy@nwu.ac.za (016)910 3482
Noordwes-Universiteit Dr. Elize Vos BA, HOD, BA Hons, MA, PhD (NWU) Kinder- en jeugliteratuur, leesmotivering, Afrikaansmetodiek Elize.vos@nwu.ac.za 018 299 4783
Noordwes-Universiteit Me. J Chalmers BA, NGOS, B Tech, M Tech Didaktiek en operasionele vaardighede in sekondêre onderwys 12318191@nwu.ac.za 016 910 3575
Noordwes-Universiteit Me. Rochelle Marais-Botha BA, NGOS, MA Afrikaanse Letterkunde 13089277@nwu.ac.za 016 910 3576
Noordwes-Universiteit Dr. Elma Marais BEd, BA Hons, MA, PhD Kinder- en jeugliteratuur, lesersreaksie, Intermediêre fase Afrikaansonderrig en Tegnologie integrasie in die klaskamer elma.marais@nwu.ac.za 018 299 4725
Noordwes-Universiteit B. Trollip LLB (NWU), BA Hons (NWU), MA (NWU) Afrikaanse taalkunde, morfologie, kognitiewe grammatika benmapstieks@gmail.com
Noordwes-Universiteit Me. Ansie Maritz BA, BA Hons, MA, NGOS Propaganda, Taalwetenskap, Variasietaalkunde ansie.maritz@nwu.ac.za 018 285 2695
Noordwes-Universiteit Me. Nina Brink BA, BA Hons, MA (NWU) Afrikaanse taalkunde – eerstetaalverwerwing, kognitiewe linguistiek, semantiek, variasietaalkunde nina.brink@nwu.ac.za 018 299 1486
Noordwes-Universiteit Prof. B.J. Odendaal B.A. (UV), B.A. (Hons) (UV), H.O.D. (UV), M.A. (UV), Ph.D. (UV) Afrikaanse poësie, kreatiewe skryfwerk, poësiekritiek, literêre vertaling bernard.odendaal@nwu.ac.za 081 299 1782
Noordwes-Universiteit Dr C du Toit PhD (Noordwes-Universiteit Afrikaans Addisionele Taal christine.dutoit@nwu.ac.za 018 299 4328
Noordwes-Universiteit Prof. SF Greyling BA, HOD, MA, PhD (NWU), BA Hons, BEd Psig (UP) Afrikaanse Skryfkuns franci.greyling@nwu.ac.za 018 299-1781
Noordwes-Universiteit Me. M Pienaar BA, BA Hons, MA (NWU) Tekslinguistiek, redigering, toegepaste taalkunde, meertaligheid marileigh.pienaar@gmail.com 016 910 3506
Noordwes-Universiteit Dr. J Kirsten (Vakvoorsitter Vaal-kampus) BA, BA (Hons), MA, PhD (NWU) Afrikaanse historiese taalkunde (korpusgedrewe), taalsosiologie johanita.kirsten@nwu.ac.za 016 910 3474
Noordwes-Universiteit Prof. A Nel BA, BA (Hons) (PUCHO), MA, DLitt (UP), SOD (US) Afrikaanse en Nederlandse letterkunde adele.nel@nwu.ac.za 016 910 3472
Noordwes-Universiteit Prof. AJ van Rooy BA, BA (Hons), MA, PhD (PUCHO) Sintaksis en korpuslinguistiek bertus.vanrooy@nwu.ac.za 016 910 3482
Sol Plaatje-Universiteit Prof. Victor N. Theise BA (UWK), BA Hons (UWK), HOD (UWK), MA (UV), PhD (UV) Edisiewetenskap, Afrikaanse letterkunde victor.theise@spu.ac.za 053 491 0189
Sol Plaatje-Universiteit Me. Emma Groenewald (Opvoedkunde) BA (Ed) (UV), BEd Hons (US), MEd (US) Identiteit, Narratiewe emma.groenewald@spu.ac.za 053 491 0138
Sol Plaatje-Universiteit Mnr. Adean van Dyk (Opvoedkunde) BA (NWU), BA Hons (US), MA (US), NGOS (UNISA) Filmverwerking, Afrikaanse letterkunde adean.vandyk@spu.ac.za 053 491 0245
Universiteit Rhodes Dr. Ilse de Korte (Departemensthoof) BA (UK), BA Hons (UK), MA (UK), PhD (UK)

MA (Hoër Onderwys) (UK) Word tans voltooi

Akademiese geletterdheid en ontwikkeling, kurrikulumontwerp, litere semantiek, konsep van die primordiale in letterkunde, Afr. En Ndl. Prosa en poësie, kulturele geheue en teksanalise i.dekorte@ru.ac.za 046 603 8226
Universiteit Rhodes Me. Marsha Barnes BA (UK), BA Hons (UK), MA (UK), PGCE (Nagraadse Sertifikaat in Onderwys) (UK) Literatuur, poësie, narratologie, gender, trauma en narratief m.barnes@ru.ac.za 046 603 8226
Universiteit Rhodes Mnr. Anton Vorster BA, BA Hons, MA (UPE) Afrikaanse letterkunde a.vorster@ru.ac.za 046 603 8226
Universiteit van die Vrystaat Prof. A. van Niekerk (Departementshoof) BA Hons, MA, PhD Afr&Ned. Taalkunde (Semantiek & Pragmatiek) vnieka@ufs.ac.za
Afrikaanse aanleerderskursus
Nederlandse aanleerderskursus
Universiteit van die Vrystaat Dr. A. van Jaarsveld BA Hons, MA, PhD Afr&Ned. Drama vjaarsa@ufs.ac.za
Afrikaanse Film
Universiteit van die Vrystaat Prof. H. Pieterse BA Hons, MA, PhD Afr&Ned. Poësie; Taalpolitiek & Morfologie pietersehj@ufs.ac.za
Kreatiewe skryfwerk
Universiteit van die Vrystaat Dr. F. Smith BA Hons, MA, PhD Afr&Ned. Prosa smithfah@ufs.ac.za
Kreatiewe skryfwerk
Universiteit van die Vrystaat Me. C. Ellis BA Hons, MA Afr&Ned. Taalkunde (Sosiolinguistiek & Morfologie) ellisc1@ufs.ac.za
Universiteit van die Vrystaat Me. C. Swart BA Hons, MA Afr&Ned. Taalkunde (Leksikografie, Sintaksis, Morfologie & Pragmatiek) swartc@ufs.ac.za
Universiteit van die Vrystaat Dr. M.J Human-Nel BA Hons, MA, PhD Afrikaans nie-moedertaal humannelmj@ufs.ac.za
Universiteit van die Vrystaat Me. I. Jacobs BA Hons, MA Afr&Ned. Poësie jacobsi@ufs.ac.za
Universiteit van die Vrystaat Prof. H.P. van Coller BA Hons, MA, Dlitt Navorsingsgenoot vcollerh@ufs.ac.za
Universiteit van die Vrystaat Prof. J. Koch BA Hons, MA, Dlitt Navorsingsgenoot jerzykoch@poczta.fm
Universiteit van die Vrystaat Dr. I. Glorie BA Hons, MA, Dlitt Navorsingsgenoot ingridglorie@kpnmail.nl
Universiteit van die Vrystaat Dr. H.L. Esterhuizen BA Hons, MA, Dlitt Navorsingsgenoot outoppienick@gmail.com
Universiteit van die Vrystaat Mnr. C.P. Naudé BA Hons, MA Navorsingsgenoot charlpierren@gmail.com
Universiteit van die Vrystaat Dr. R. Venter BA Hons, MA, PhD Navorsingsgenoot rudi.venter@oup.com
Universiteit van die Vrystaat Dr. J. Alt-Erasmus BMus (Ed), Bmus (Hons), MMus, MA, PhD Afrikaanse prosa (roman en kortverhaalsiklus) joanitaerasmus@gmail.com 082 886 1888
Universiteit van die Vrystaat Me. M. Lambrechts BA Hons, MA Navorsingsgenoot l.marietjie@gmail.com
Universiteit van die Vrystaat Prof. J.C. Steyn BA Hons, MA, Dlitt Navorsingsgenoot steynjaap@ufs.ac.za
Universiteit van Fort Hare Prof. Susan Smith BA, BA Hons, MA, DLitt, HOD (UOVS) Ekokritiek; Ekopoësie; Afrikaanse letterkunde ssmith@ufh.ac.za +27 43 704 7086
Universiteit van Fort Hare Dr. Shamiega Chaudhari (Departementshoof) BA, BA Hons (UWK), MA, DLitt et Phil (UFH) Postkolonialisme; Afrikaanse Taalkunde (Taalgeskiedenis); Slawerny & Oratuur sisaacs@ufh.ac.za +27 43 704 7063
Universiteit van Fort Hare Mnr. Dewald Koen BA, BA Hons, MA, PGCE (NMMU) Afrikaanse letterkunde; Afr nie-moedertaal; Kinder- en jeugletterkunde dkoen@ufh.ac.za +27 43 704 7374
Universiteit van Johannesburg Prof. M. Pienaar (Departementshoof) BA hons, MA, (US); MA, D. Litt et Phil (RAU)
​​​
Semantiek, Vertaling, Tolking mpienaar@uj.ac.za 011 559 3523
Universiteit van Johannesburg Prof. J. Conradie BA, BA Hons, MA (US), Doctoraal (Rijksuniversiteit Utrecht), Ph.D. (UW) Taalgeskiedenis en sintaksis ​jacc@uj.ac.za ​011 559 2700
Universiteit van Johannesburg Prof. W.J. Botha (Emeritus) BA, BA Hons, MA, D Litt et Phil (Unisa); THOD (Goudstad) Kognitiewe Linguistiek (Semantiek); Sintaksis wjb03@telkomsa.net 011 672 9780
Universiteit van Johannesburg Prof. Anne-Marie Beukes BA (RAU), BA Hons (UP), MA (UP), D Litt et Phil (RAU) Taalbeleid en -beplanning, taalpolitiek, sosiolinguistiek en die sosiolinguistiek van vertaling. ambeukes@uj.ac.za 011 559 2694 / 083 675 8053
Universiteit van Johannesburg Dr. D. Lawrence BA Hons, HOD (UWK); MA Ph.D. (RAU) Sosiolinguistiek, Onderwysmetodiek dclawrence@uj.ac.za +27 11 559 2694
Universiteit van Johannesburg Dr. K. de Wet BA Hons, HOD, MA (UP); D.Litt (NWU) Poësie KdeWet@uj.ac.za +27 11 559 2694
Universiteit van Kaapstad Prof. J. Hambidge (Departementshoof) PhD (Rhodes); PhD (UK) Poësie, literatuurteorie en -kritiek, gender studies, kreatiewe skryfwerk joan.hambidge@uct.ac.za 021 650 2314
Universiteit van Kaapstad Dr. S. Loots D.Litt (US) sonja.loots@uct.ac.za 021 650 2315
Universiteit van Kaapstad Dr. I. van Rooyen ian.vanrooyen@uct.ac.za 021 650 2313
Universiteit van Namibië Dr. HL Beyer MA, DLitt, HED (US) leksikografie, taal opvoeding en leksikologie hbeyer@unam.na +264 61 206 3850
Universiteit van Namibië Dr. CM Beuke-Muir BA (US), BA Hons (Unisa), MA (US), PhD (UFS) cbeuke@unam.na +264 61 206 3846
Universiteit van Namibië Me. Petronella F. Genis BA (UFS), BA Hons, NDV/PGDT (US) Taalverwerwing pfgenis@unam.na +264 61 206 3860
Universiteit van Pretoria Prof. W. Burger (Departementshoof) Moderniteit, letterkunde willie.burger@up.ac.za  012 420-4075
Universiteit van Pretoria Prof. N. Bosman leksikale semantiek, leksikologie, sosioliguistiek, pragmatiek nerina.bosman@up.ac.za 012 420-2335
Universiteit van Pretoria Dr. B. Burger BA (NWU), BA Hons, MA,Ph.D. (US) Suid-Afrikaanse vergelykende literatuur, literatuurteorie, gender studies en ekokritisisme bibi.burger@up.ac.za 012 420-4425
Universiteit van Pretoria Dr. Joanine Nel BA, MA, PhD (US) Pragmatiek, taalverwerwing en -vaardigheid, akademiese geletterdheid en psigoliguistiek Joanine.Nel@up.ac.za 012 420-2071
Universiteit van Pretoria Me. S. Pilon BA, BA Hons, MA Linguistiek, kognitiewe linguistiek en taal, construction grammar, Afrikaans computational linguistics sulene.pilon@up.ac.za 012 420-2341
Universiteit van Pretoria Dr. Alta Engelbrecht BA(Ed)(UP); BA(Hons: Afrikaans en Nederlands) (UNISA);MEd (UP); PhD (UP) Handboeke, stereotipering, Multigeletterdheid alta.engelbrecht@up.ac.za 0824987099
Universiteit van Pretoria Dr. J. van Niekerk BA, BA Hons, MA, D.Litt. (UP) Poësie, drama, Antjie Krog, dekolonisering, Afrika orale literatuur, kritiese rasseteorie jacomien.vanniekerk@up.ac.za 012 420 5904
Universiteit van Pretoria Me. Linette van der Merwe (Opvoedkunde) BA HOD, BA Hons, MA (UP) Afrikaanse taalkunde, Multimodaliteit en -geletterdheid, Semiotiek, Taalmetodologieë linette.vandermerwe@up.ac.za 829231540
Universiteit van Pretoria Prof. H. Willemse BA Hons, MA (UWK), M.B.L. (Unisa), D.Litt. (UWK) Afrikaanse orale tradisie, swart Afrikaanse skryfwerk hein.willemse@up.ac.za 012 420-4320
Universiteit van Stellenbosch Prof. L. Viljoen BA Hons, MA, DLitt (US) Letterkunde lv@sun.ac.za 021 887 2483
Universiteit van Stellenbosch Prof. A. Visagie BA, BA (Hons), MA (US), Drs. Lit. (Utrecht), D. Litt (US) Letterkunde, Mens-dier-studie, Gender agvisagie@sun.ac.za 021 882 9125
Universiteit van Stellenbosch Prof. H. Lesch BA, BA Hons (UWK), Onderwysdiploma, Dilpoma in vertaling, MA (US), tolking (UFS), D.Litt. (UWK) tolking en linguistiek hlesch@sun.ac.za 021 910 3037
Universiteit van Stellenbosch Prof. I. Feinauer BA, BA hons, MA, Ph.D. (US) sintaksis en vertaalteorie aef@sun.ac.za 021 887 9526
Universiteit van Stellenbosch Prof. L. de Stadler D.Litt. (US) dokumentontwerp lgds@sun.ac.za 021 887 0831
Universiteit van Stellenbosch Prof. R. Gouws (Departementshoof) BA Hons, MA, DLitt (US) Leksikografie rhg@sun.ac.za 021 883 3702
Universiteit van Stellenbosch Prof. M. van Niekerk BA Hons, MA (US), Drs Lit (Utrecht) Kreatiewe skryfwerk mvn4@sun.ac.za 021 883 9147
Universiteit van Stellenbosch Dr. A. Schaffer Ph.D. (UK) Nederlandse letterkunde aschaffer@sun.ac.za 021 808 2154
Universiteit van Stellenbosch Dr. W. Anker D.Litt. (US) Skeppende skryfkunde en Afrikaanse letterkunde anker@sun.ac.za 021 808 2163
Universiteit van Stellenbosch Dr. E. Adendorff BA, BA Hons (Unisa), MA, D.Litt. (US) Taalverwerwing elbie@sun.ac.za 021 889 9948
Universiteit van Stellenbosch Dr. A. Lourens MA, D.Litt. (UP) Teksanalise, Redigering alourens@sun.ac.za 021 808 2160
Universiteit van Stellenbosch Me. S. Marais BA, BA hons, MA, (US) Teksredigering, teksanalise, vroulike skryfwerk, akademiese skryfvaardighede maraiss@sun.ac.za 021 808 2799
Universiteit van Stellenbosch Me. D. Claassen BA, BA hons, MA (US) Leksikografie dclaassen@sun.ac.za 021 808 2799
Universiteit van Stellenbosch Mnr. M. Swart BA, MA, M.Phil. (US) Vertaling, literêre vertaling, sosiolinguistiek, taalbeplanning, Afrikaanse taalkunde mariusswart@sun.ac.za 021 808 3975
Universiteit van Stellenbosch Me. L. de Roubaix BA, MPhil (US) Vertaling, Taalkunde lderoubaix@sun.ac.za 082 885 5245
Universiteit van Stellenbosch Me. S. van Craenendonck MA (Universiteit Antwerpen) Nederlandse taalverwerwing sabien@sun.ac.za 072 245 2629/ 021 8089616
Universiteit van Stellenbosch Dr. J. Barendse Ph.D. (US) Hedendaagse Afrikaanse-Suid-Afrikaanse letterkunde jmbarendse@gmail.com barendse@sun.ac.za 072 148 2919
Universiteit van Suid-Afrika Prof. M. Keuris (Departementshoof) BA; BA Honours (Theory of Literature); BA Honours (History of Art); MA (Theory of Literature), D.Litt Kontemporêre drama en teaterstudies, drame en teatersemiotiek, SA drama en teater keurim@unisa.ac.za 012 429 6319
Universiteit van Suid-Afrika Prof. E. Saal BA, BA Hons, MA (UWK), PhD (RUN) sosiolinguistiek, dokumentontwerp saaleo@unisa.ac.za 0124296737
Universiteit van Suid-Afrika Prof. A.W. Oliphant Dosent in Algemene literatuurwetenskap
Universiteit van Suid-Afrika Dr. A. Roux Dosent in Algemene literatuurwetenskap
Universiteit van Suid-Afrika Dr. L. Jacobs DLitt (UP) Afrikaanse letterkunde; swart Afrikaanse skryfwerk jacobem@unisa.ac.za 012 429 6474
Universiteit van Suid-Afrika Dr. E. Lemmer BLC.LLB, BA (Hons)Afrikaans; BA (Hons) Literatuurwetenskap; MA (Afrikaans);  D.Litt et Phil (Afrikaans) Afrikaanse prosa, Ekokritiek, Plant- en dierestudie, Literêre niefiksie lemmee@unisa.ac.za 012 429 6371
Universiteit van Suid-Afrika Dr. T.R. Carney BA; BA Honours; MA (UP); HED; PhD (UV) Semantiek, Pragmatiek, Forensiese Taalkunde carnetr@unisa.ac.za 012 429 6683
Universiteit van Suid-Afrika Dr. E. Lombard BA; HOD; BED; MEd; Ded Fonetiek en fonologie; Gedragsveranderingkommunikasie; Didaktiek lombae@unisa.ac.za 012 429 6478
Universiteit van Suid-Afrika Dr. G. Sansalvadore Dosent in Algemene literatuurwetenskap
Universiteit van Suid-Afrika Dr. A. Northover Dosent in Algemene literatuurwetenskap
Universiteit van Suid-Afrika Me. L. Beer BA (Afrikaans/Nederlands) Poësie, Vreemdetaalverwerwing, Leerontwikkeling beerl@unisa.ac.za 012 429 6925
Universiteit van Suid-Afrika Mnr. F.W.J. Broodryk BA ; BA Hon, MA, HOD Sintaksis, Taalgebruikskunde, Fonetiek en Fonologie broodfwj@unisa.ac.za 012 429 6048
Universiteit van Suid-Afrika Me. L. Grundlingh BA (UP), BA Hons (UP), MA (UP) Forensiese Taalkunde, Korpuslinguistiek, Diskoersanalise thiarl@unisa.ac.za 012 429 6790
Universiteit van Suid-Afrika Me. A. Engelbrecht MA Toegepaste Taalstudie – UP; Postgraduate Diploma in Copywriting – AAA; BA (Hons): Vertaling en professionele skryfwerk – UP; BA (Hons): Afrikaans – UP; BA Tale – UP Linguistiek, vertaling engela@unisa.ac.za 012 429 6055
Universiteit van Suid-Afrika Mnr. N. Cochrane BA; BA Hons (Afrikaans); BA Hons (Publication), MA; Nagraadse sertifikaat in Tegnologie in afstandsonderrig en e-leer Afrikaanse prosa, Afrikaanse poësie cochrn1@unisa.ac.za 012 429 6628
Universiteit van Suid-Afrika Mnr. A. Xaba Dosent in Algemene literatuurwetenskap
Universiteit van Suid-Afrika Mnr. N. van Heerden BIS Uitgewerswese (UP); BA (Hons) Afrikaans (UP); MA Afrikaans (UP) Afrikaanse letterkunde, prosa, poësie, kanonstudies, misdaadfiksie, Deon Meyer vheern@unisa.ac.za 012 429 6424
Universiteit van Suid-Afrika Mnr. W. Strydom BA; BA Hons (Afrikaans) filmstudies, queerstudies strydwj@unisa.ac.za 0124296556
Universiteit van Suid-Afrika Mnr. R. Fourie MA (Literatuurwetenskap) (ULeuven); MA (Vergelykende Moderne Letterkunde) (UGent) Vergelykende letterkunde (Afrikaans / Engels); Algemene literatuurwetenskap fourir@unisa.ac.za 012 429 6603
Universiteit van Suid-Afrika Me. M. Viljoen BA , BA Hons (Afrikaans) Kulinêre letterkunde; Afrikaanse letterkunde; Outobiografie viljom2@unisa.ac.za 012 429 6762
Universiteit van Wes-Kaapland Prof. S. van Wyk (Departementshoof) B.A. Hons, MA, D.Litt (UWK) Afrikaans en Nederlandse Letterkunde svanwyk@uwc.ac.za 0219592112
Universiteit van Wes-Kaapland Dr. M. Bonthuys BA Hons, MA, PhD (US) Afrikaanse en Nederlandse poësie, akademiese geletterdheid, Afrikaans vir tweedetaalsprekers mbonthuys@uwc.ac.za (021) 9592213
Universiteit van Wes-Kaapland Mnr. F. Botha BA Hons, MA (UJ) Afrikaanse Prosa en Drama; Kreatiewe Skryfkuns bothafrederick@gmail.com 084 628 0508
Universiteit van Wes-Kaapland Prof. F.S. Hendricks B.A. Hons, MA, D.Litt (UWK); H.O.D. (Unisa) Afrikaanse Sintaksis, Variasietaalkunde en Naamkunde fhendricks@uwc.ac.za 0219592363
Universiteit van Wes-Kaapland Me. A. de Vries B.A. Hons; Drs. Litt (VU Amsterdam) Joernalistiek en Mediastudies, Kreatiewe skryfwerk adevries@uwc.ac.za 0219592365
Universiteit van Wes-Kaapland Prof. W J van Zyl Drs. Litt. (Utrecht), D.Litt (US) Historiese Afrikaanse en Nederlandse letterkunde wvanzyl@uwc.ac.za
Adam Mickiewicz Universiteit Prof. dr. Jerzy Koch (Departementshoof) MA (Univ.Wroclaw), PhD (KULeuven), Habilitation (Univ. Wrocław) koloniale literatuur, postkoloniale studies, vertaalkunde, genderstudies jkoch@wa.amu.edu.pl +48 668159215
Adam Mickiewicz Universiteit Prof. dr. Pawel Zajas MA (Univ. Wroclaw), PhD (AMU), Habilitation (AMU) imagologie, kulturele transfer zajas@wa.amu.edu.pl 48604799025
Adam Mickiewicz Universiteit Dr. Malgorzata Drwal MA (Univ. Wroclaw), PhD (Univ. Wroclaw) kultuurstudies, gender studies, life writing mdrwal@wa.amu.edu.pl +48 694351632
Adam Mickiewicz Universiteit Me. Karen Kuhn MA (Univ. Kaapstad) Mistieke letterkunde kkuhn@wa.amu.edu.pl +48 517746860
Universiteit van Wenen, Oostenryk Mev. Rina Loader BA, Lic Afrikaans Aanleerderskursus, Letterkunde, Landkunde catharina.e.loader@univie.ac.at 4317104265
Embury Institute of Higher Education Mev. M. Shepherdson (Departementshoof) BEd, BEd (Hons), MEd Afrikaans vir onderwysstudente (grondslagfase en intermediêre fase) – huistaal en addisionele taal michellek@embury.ac.za 795 179 610
Embury Institute of Higher Education Mev. T. du Preez BEd, BA (Hons), MA Afrikaans vir onderwysstudente (grondslagfase en intermediêre fase) – huistaal en addisionele taal; Engelse literatuur: Breyten Breytenbach en Lewis Nkosi tanyaj@embury.ac.za (0)872875319
Universiteit van Amsterdam Prof. dr. Margriet van der Waal BA (Hons), MA, PhD Literatuursosiologie, kultuurstudies m.c.van.der.waal@rug.nl (+31) 64 11 82 751
Universiteit van Amsterdam dr. Hanneke Stuit PhD Arts Literatuurteorie en kulturele studies, Postkoloniale teorie, globalisering, Suid Afrikaanse letterkunde, wereld literatuur. H.H.Stuit@uva.nl +31 (0)20 525 6433
Universiteit van Amsterdam (emerita vanaf september 2016) Prof. Dr. Ena Jansen BA (hons), MA, Drs Litt (Utrecht), PhD (Suid-)Afrikaanse letterkunde in vergelykende verband met geskiedenis en Nederlandse letterkunde; slawernyromans, egodokumente, tematiese aanpak (bv met huiswerkers as fokus) e.jansen@uva.nl / ena.jansen@planet.nl (+27)790159843
University of Wisconsin, Milwaukee Prof. Jacques du Plessis BA (BYU), MA (BYU), PhD (USU) Inligtingstelsels in ontwikkelende lande, aanlyn modelle van vreemdetaalverwerwing jacques@uwm.edu 1.414.229.2856
Brigham Young University Mnr. Rory Adams radams3@farmersagent.com 1.801.465.1176
Universiteit Leiden Dr. Eep Francken Dlitt (Leiden) Nederlandse letterkunde, Afrikaanse literatuur a.a.p.francken@hum.leidenuniv.nl 31715177193
University of Michigan, Noordwes-Universiteit Prof. Andries W. Coetzee PhD (University of Massachusetts) Fonetiek, Fonologie, Taalverandering, Sosiolinguistiek coetzee@umich.edu US +1-734-330-4507
Universiteit van Gent, België Prof. J. Van Keymeulen BA, MA, PhD Nederlandse taalkunde, historiese taalkunde, dialectologie en Afrikaans jacques.vankeymeulen@ugent.be (+32) 223 4333