2018 Jaarvergadering

19 September 2018

Geagte kollegas

Insake: Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) jaarvergadering (2018)

Hiermee word u hartlik uitgenooi na die IVA se jaarvergadering. Elke Afrikaansdepartement word vriendelik versoek om ’n verteenwoordiger(s) na die vergadering te stuur.

Die doel van die vergadering is om die vordering wat tot dusver gemaak is en planne vorentoe te bespreek. Verder sal ’n grondwet-werksdokument bespreek word.

Datum: Saterdag, 27 Oktober 2018
Tyd: 09:00
Plek: Nelson Mandela Universiteit (Embizweni-gebou, hoofgebou, vierde vloer, seminaarkamer 0415, Universiteitsweg, Summerstrand, Port Elizabeth)

U word vriendelik versoek om voor of op 5 Oktober 2018 die besonderhede van die persoon / persone wat u departement sal verteenwoordig aan Susann Marais (maraiss@sun.ac.za) te stuur.

U word vriendelik versoek om die volgende inligting deur te stuur:
– Dieetvoorkeure;
– Hoeveel lede u departement na die vergadering gaan stuur;
– Departementslede se name en vanne

Indien u departement nie u eie reis- en of verblyfkoste kan dek nie, moet die inligting so spoedig moontlik deurgestuur word. Die ATR benodig die inligting vir begrotingsdoeleindes.

Kontak my gerus indien u enige verdere navrae in die verband het.

Met vriendelike groete,

Bibi Burger
bibi.burger@up.ac.za

Algemene Jaarvergadering, Saterdag, 28 Oktober

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) se Algemene Jaarvergadering het op Saterdag, 28 Oktober by die Universiteit van Pretoria plaasgevind.
Verteenwoordigers van Afrikaansdepartemente regoor Suid-Afrika het die vergadering bygewoon om die IVA se doelwitte te bespreek, amptelike verteenwoordigers te verkies asook om die pad vorentoe uit te stippel.

Tydens die vergadering is die volgende lede tot die bestuur van die IVA verkies: dr Amanda Lourens (Universiteit Stellenbosch) as voorsitter van die IVA met dr Bibi Burger (Universiteit van Pretoria) as ondervoorsitter en Dewald Koen (Universiteit van Fort Hare) as bestuurder. Adean van Dyk (Sol Plaatje-Universiteit), Lynette Bester (Nelson Mandela-Universiteit) en Giselle Botha (Universiteit Stellenbosch) dien op die ondersteuningskomitee.

Die IVA in samewerking met die Afrikaanse Taalraad stel hom ten doel om Afrikaans op nasionale sowel as internasionale vlak te bevorder deur nouer samewerking tussen Afrikaansdepartemente by universiteite (asook universiteite van tegnologie en opvoedkundedepartemente). Die IVA-webblad is herontwerp en opgedateer en dien as platform waar dosente en studente belangrike inligting oor
Afrikaans kan bekom. Die webblad bevat ’n volledige databasis van dosente wat Afrikaanse taal- en/-of letterkunde (ook binne Opvoedkundefakulteite) nasionaal sowel as internasionaal onderrig. Studente wat Afrikaans as vak neem, kan die webblad raadpleeg vir beurse waarvoor hul kan aansoek doen. Dit sal ook belangrike skakels bevat na webblaaie wat vir die Afrikaansstudent nuttig kan wees. Die webblad gaan voortdurend uitgebrei word om die studie van Afrikaans op tersiêre vlak te bevorder.

Tydens die AJV is besluit dat almal wat Afrikaans nasionaal sowel as internasionaal onderrig outomaties lede van die IVA word. Dosente kan egter ook as amptelike lede registreer om tydens die jaarvergadering vir bestuurslede te kan stem.